Informovanie dotknutých osôb – Kamerový systém 

Informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

 1. Názov informačného systému:

Kamerový systém

 2. Kategória dotknutých osôb:

Osoby vstupujúce do monitorovaného verejného priestoru

 3.  Účel spracúvania osobných údajov:

Zabezpečovací kamerový systém v určených lokalitách slúžiaci na monitorovanie vymedzeného priestoru za účelom bezpečnosti a ochrany majetku.

 4.  Právny základ spracúvania osobných údajov:

Verejný záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Hlavným verejným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb

 5.  Príjemcovia:

Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú.

 6.  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

Nevykonáva sa.

 7. Doba uchovávania osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.

  

Obrazový a zvukový záznam z kamerového systému sa zaznamenáva na pamäťové úložisko na dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracúvania osobných údajov. Doba uchovávania záznamu je 6 dní. Záznam môže byť uchovávaný aj po dobu dlhšiu ako 6 dní, a to v odôvodnených prípadoch v súlade s účelom spracúvania osobných údajov, predovšetkým v prípadoch vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti.

 8. Informácie o právach dotknutej osoby:

8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v § 27 zákona.

8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.

8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

 9.  Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:

Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže uskutočniť.

10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a ods. 4 zákona:

Nevykonáva sa.